Araudiak

 

ARAUDI PLANA

  IDAZKARITZA

  KONTU HARTZAILETZA

    1. Ondasun higiezinen gaineko zerga
    2. Eraikin, instalazio eta obren gaineko zerga
    3. Hirigintza lizentziak
    4. Hilerria
    5. Zaborrak
    6. Ura
    7. Kiroldegia
    8. Garabia
    9. TAO sistema
    10. Jabari publikoa eraikuntza materialez erabiltzea
    11. Bide publikoaren erabilera pribatiboa

  PERTSONALA

  HIRIGINTZA

  • Arrasateko udalerrian eguzki energia kaptatzeko sistemak jartzea arautzen duen udal ordenantza
  • Udalerrian baserri bideen zoladura eta saneamendu proiektuak egiteko laguntza plana eta egindako bideen mantentzea eta erabilera berezia arautzen dituen ordenantza
  • Taberna, kafetegi eta antzekoetara zuzendutako establezimendu publikoak jartzea arautzen duen ordenantza
  • Udalerriko zenbait lekutan balkoiak ixteko jardunak arautzen dituen ordenantza
  • Arrasate udalerrian obrak egitean edukontzi, hesi babestaile, aldamio eta gainerako ekipoez eta materialez lurzoru publikoaren erabilera bereziaren muga arautzen duen ordenantza
  • Ingurumena babesteko udal ordenantza , zaratak eta dardarak igortzearen aurka
  • IBIAk jartzea arautzen duen udal ordenantza
  • TAO sistema arautzen duen udal ordenantza
  • Udal ordenantza, irisgarritasun egoera hobetzeko desjabetza jardunbideari buruzkoa

  • Hiritartze obretako proiektuak idatzi eta obrak exekutatzeko
   Udal Ordenantza

  • Udal planeamenduko aholku batzordeari dagokion erregelamendua

  • Udal ordenantza arautzailea, lokalak etxebizitza bihurtzearen gainekoa

  OBRAK, ZERBITZUAK, MANTENTZEA ETA AUZOAK

  • Azokaren araudia
  • San Kristobal hilerriko barne araudia
  • Arrasateko baserri auzoetan zaborra biltzeko zerbitzua arautzeko udal irizpideak
  • Baserri auzoetan argiteria publikoa arautzeko irizpideak
  • Ur zerbitzuaren ziklo integrala arautzen duen ordenantza
  • Kaleko salmenta arautzen duen ordenantza

  • Arrasateko udalerriko estazionamendu arautuko udal zerbitzua arautzen duen ordenantza
  • Bide publikotik ibilgailuak eramateko eta gero horiek zaintzeko zerbitzua ematea arautzen duen ordenantza
  • Zaborra uzteko edukiontzi pribatuak bide publikoan jarri eta horiek erabiltzea arautzen duen ordenantza
  • Lorategiei buruzko irizpide orokorrak
  • Automobil arinetan bidaiarien hiri eta hiriarteko zerbitzuen udal erregelamendua
  • Enpresa pribatuek jarritako argiteria publikoko instalazioak onartzeko udal ordenantza
  • Herri barruko bideetako erabilerak, trafikoa eta segurtasuna erregulatzen dituen udal ordenantza, Trafiko, motordun automobilen zirkulazioa eta bide segurtasun arloetan udalak duen zehatzeko ahalmena ere erregulatzen duena
  • Gune publikoan hileta ospakizunak baimendu eta egiteko arautzen duen udal ordenantza
  • Bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregelamendua

  • Kale garbiketari dagokion udal ordenantza

  INGURUMENA

  • Ingurumenaren arlokako kontseiluaren estatutuak
  • Garagartzako ortu ekologikoen funtzionamendurako erregelamendua
  • Kurtzetxikin ganadua larrean ibili dadin, ganadua eramateari buruzko ordenantza

  EMAKUMEA

  HEZKUNTZA

  • Hezkuntza arlokako kontseiluaren estatutuak
  • Udal haur eskolaren araudia
  • Hezkuntza ekintzetarako dirulaguntzak emateko araudia

  EUSKARA

  GAZTERIA

  • Dirulaguntzak gazteen elkarteentzat ekintzak eta proiektuak egiteko

  KIROLAK

  ENPLEGUA

  • Lanpostu berriak sortzeagatik enpresei laguntzeko programa erregulatzeko udal araudia

  KULTURA

  GIZARTE ONGIZATEA

  • Arrasateko Udalak ematen duen etxeko laguntza zerbitzuaren araudia
  • Arrasateko Udaleko tutoretzapeko etxebizitzaren funtzionamendu araudia
  • Babesetxearen barne araubidearen erregelamendua
  • Udal tasak ordaintzeko laguntzak ematea arautzen duten arauak
  • Gizarte Larrialdi egoeretarako zerbitzuaren udal araudia
  • Neguko Aterpe zerbitzuaren araudia