Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito A.E. 78.- Zabaleta

Texto refundido del Plan Especial de Ordenación Urbana aprobado tras la 1. modificación puntual

Acuerdo de aprobación definitiva (BOG 22/02/2017)
Entrada en vigor (BOG 12/07/2018)
Documento técnico - TRPEOU