Gizarte Zerbitzuak. Eskubideak, betebeharrak eta araudia.

64/2004 Dekretua, apirilaren 6koa, zeinaren bidez onartu baita Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubideen eta betebeharren gutuna, eta iradokizunen eta kexen araubidea.

Gizarte Zerbitzuen erabiltzaileen eskubideak

 • Duintasuna
 • Pribatutasuna eta konfidentzialtasuna
 • Autonomia eta parte hartzea
 • Informazioa
 • Eskubideak  jakitea eta defendatzea
 • EAEko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan artatua izatea

 

Gizarte Zerbitzuen erabiltzaileen betebeharrak

 • Informazioa ematea
 • Barne araudia betetzea
 • Pertsonak eta instalazioak errespetatzea
 • Zerbitzu egunak errespetatzea

 

Aplikatu daitekeen legezko araudia

Orokorra

 • 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
 • 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.

Mendekotasuna

 • 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.
 • 25/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritako prestazio ekonomikoak arautzen dituena.

Bazterkeria

 • 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa. Legea garatzearren, 4/2011 Legea onartu zen, azaroaren 24koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa.
 • 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero Indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa.

Adin txikikoen babesa

 • 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa.
 • 230/2011 Dekretua, azaroaren 8koa. BALORA- Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udaleko eta lurraldeko gizarte-zerbitzuetan arrisku-egoeren larritasuna balioesteko tresna onesten duena.

Drogamenpekotasunen prebentzioa

 • 1/2016 Legea, apirilaren 7koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzkoa. 

Udal Araudia