Tokiko Gobernu Batzarra

Maria Ubarretxena Cid

maria ubarretxena

Karguak

 • Alkatea

 • Udalbatzako burua

 • Tokiko Gobernu Batzarreko burua

 • Bozeramaileen Batzarreko burua

 • Udaleko Osoko Bilkurak, 2020ko martxoaren 3an egindako bilkuran, onartu zuen Maria Ubarretxenaren uko eskaera, administrazio kontseiluetan kide izateko
 • Administrazio kontseiluko kidea Garaia berrikuntza gunean

 • Administrazio kontseiluko kidea Saiolanen

 • Ordezkaria Deba Bailarako Industrialdea, SAn

Karguak

Karguak

 • Tokiko Gobernu Batzordeko kidea

 • Hirugarren alkateordea

 • Kiroleko batzordeburua eta Barne Antolaketako batzordeburua

 • Udaleko Osoko Bilkurak, 2020ko martxoaren 3an egindako bilkuran, onartu zuen Ander Garayren uko eskaera, administrazio kontseiluetan kide izateko
 • Ordezkaria SURADESAn
 • Ibon Arruperen ordezkoa ZUBILLAGA HILTEGIA SLn
 • Anuska Ezkurraren ordezkoa Goiena Komunikazio Zerbitzuetan

Karguak

Karguak

Karguak

 • Tokiko Gobernu Batzordeko kidea

 • Tokiko Merkataritzaren batzordeburua

Victoriano Fuentes Noguera

victoriano fuentes

Karguak

 • Tokiko Gobernu Batzarreko kidea

 • Bigarren alkateordea
 • Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoen batzordeburua
 • Bozeramaileen Batzarreko kidea
 • Ordezkaria Gipuzkoako Ur Partzuergoan

 • Ordezkaria Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzan

 • Aritz Muruaren ordezkoa Debagoieneko Mankomunitatean

Karguak

 • Tokiko Gobernu Batzarreko kidea

 • Berdintasun batzordeburua

 • Victoriano Fuentes Nogueraren ordezkoa Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzan

 • Ordezkaria Gipuzkoako Ur Partzuergoan

 

 

ERABAKIEN LABURPENAK

 • Hemen jasotzen dira erabakien laburpenak
 

IZENDAPENA:

 • Alkatearen N19/00973 ebazpenaren bidez, 2019 uztailaren 5ekoa.
 • Alkatetzaren N20/00474 erabakiaren bidez, 2020ko ekainaren 15ekoa.
 

ESKUDANTZIAK:

 • Alkateari laguntzea bere eskudantziak erabiltzen.
 • Alkateak edo udaleko beste organo batek eskuordetzen dizkion eskudantziak edo legeak ematen dizkionak.

 

ALKATEAK ESKUORDETUTAKO ESKUDANTZIAK: Alkatearen N19/00973 ebazpenaren bidez, 2019 uztailaren 5ekoa:

LEHENENGOA: Tokiko Gobernu Batzarraren esku uztea hemen aipatzen ditugun eskudantziak:

1.- Alkatearekin batera, zinegotzi ordezkarien jarduna koordinatu eta zuzentzea.

2.- Gestio ekonomikoaren jarduna, onartutako aurrekontuarekin bat, eta gastu hauek finkatzea:

 1. Izaera arrunteko gastuak, zenbatekoak 6.000 euro gainditzen duenean.
 2. Dirulaguntzak ematea.
 3. Udal aurrekontuak baimendutako gainerako gastuak, hartarako ezarritako mugen barruan.

3.- Udal aurrekontuaren likidazioa onartzea.

4.- Enplegu eskaintza publikoa onartzea, Udaleko Osoko Bilkurak onartutako aurrekontuarekin eta plantillaren arabera; oinarri-arauak onartzea, probak egiteko, batetik, langileak aukeratu behar direnean eta, bestetik, lanpostuak hornitzeko lehiaketak egin behar direnean; eta finkoak eta aldizkoak ez diren ordainketa osagarriak banatzea.

5.- Plangintza orokorra garatzeko, plangintzako baliabideak onartzea, Udaleko Osoko Bilkurari berariaz ez dagozkionak, eta hirigintza gestioko baliabideak eta hirigintzako proiektuak onartzea.

6.- Kontratazio organo izatea, kontratu mota hauetan: obrak, hornidurak, zerbitzuak, zerbitzu publikoen kudeaketa, kontratu administratibo bereziak eta kontratu pribatuak, betiere zenbatekoa 6.000 €-tik gorakoa bada, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legeko Bigarren Xedapen Gehigarriko 1. atalak ezarritako muga baino txikiagoa denean. (Muga: udal aurrekontuaren baliabide arrunten % 10; ezta ere, edozein kasutan ere, 6 milioi euroko zenbatekoa, urte anitzekoak ere bai, 4 urtetik gorakoa ez bada, betiere urtealdi guztien zenbateko pilatuak ez badu gainditzen aipatu ehunekoa, lehen ekitaldiko aurrekontuaren baliabide arruntei buruzkoa, ezta aipatu zenbatekoa ere).

7.- Udal ondasunei buruzko kontzesioak egitea, ondasun higiezinak eta ondareari buruzko legediari lotutako eskubideak eskuratzea,  beren balioa 6.000 €tik gorakoak izan ez eta aurrekontuaren baliabide arrunten %10 gainditzen ez dutenean, eta edozein kasutan ere, 3 milio euroko kopurua gainditzen ez dutenean, eta ondarea besterentzea, bere balioa adierazitako kopurua eta portzentaia gainditzen ez baldin badu, honako kasu hauetan:

 1. Ondasun higiezinena, aurrekontuan aurreikusita badago.
 2. Ondasun higigarriena, balio historiko edo artistiko deklaratutakoa izan ezik, izan ere, horien inorentzea ez dago aurreikusita aurrekontuan.

8.- Obretako fakturak eta ziurtagiriak onartzea, kontratatzeko eskuduna denean.

9.- Zerbitzuetako obra proiektuak kontratatzea.

10.- Ondare erantzukizuna.

11.- Lizentziak oro har ematea, salbuetsiz ordenantzak edo lege sektorialek Udal Plenoari espreski ematen dizkiotenak, eta salbuetsiz, baita ere, beste honako hauek (Hirigintzako zinegotzi eskuordetuan delegatutakoak):

 1. Obra txikietako lizentziak (lokalak egokitu eta eraberritzea, erreteilak egitea, etxebizitzak barrutik zein kanpotik eraberritzea (ad. etxebizitzetan gas naturala jartzekoak, etxebizitzen kanpo aldean leihoak aldatzekoak eta abar) eta anterakoak).
 2. Lizentziak ematea kartelak, toldoak, errotuluak edo seinale iragarleak jartzeko.
 3. Udal lurra okupatzekoa eta erabilera pribatiboko lizentziak (edukiontziak, aldamioak, babes hesiak, mahaiak, karpak eta abar jartzea).
 4. Ibiak jartzeko lizentziak.
 5. Kalterik ez duten eta salbuetsirik dauden jarduerak irekitzeko lizentziak.
 6. IGOKA jarduerak jarri eta irekitzeko lizentziak.
 7. IGOKA jarduerak irekitzeko espedienteen aurreko txostenei buruzko ebazpenak.
 8. Lan handiak egiteko obra lizentzia.
 9. Lehengoz erabiltzeko lizentzia.
 10. Jardueren titularitatea aldatzeko baimena.
 11. Egurra ateratzeko eta baserri bideen erabilera berezia egiteko lizentziak.
 12. Lurzoru publikoan jarduketak baimentzea (telefonia, argindarra, gasa, etab.).

12.- Aurrekontua garatzeko arauari dagozkion fakturak onartzea, udal aurrekontuak betetzeko arauetan xedatutakoarekin bat badatoz.

BIGARRENA: emandako eskudantziak erabili behar dira eskuordetzearen eskumen eremuaren barruan, eta titularrak ezingo ditu utzi beste zinegotzi edo organo baten esku.

HIRUGARRENA: eskuordetzeak ez du epe mugarik eta iraungo du legealdi osoan, Alkatetza honek agintaldia bukatu arte, baina aldatu edo ezeztatu ahal izango da.

LAUGARRENA: eskuordetze honetako gaiei buruz Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabaki administratiboen testuetan berariaz agertu behar da gorabehera hori, eta organo eskudunaren erabakien balio bera izango dute eskuordetu gabeko gaietan.

BOSGARRENA: dekretu honen berri ematea Tokiko Gobernu Batzarrari, onartu dezan.

SEIGARRENA: dekretu honen berri ematea Udaleko Osoko Bilkurari haren lehenengo bilkuran, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta udaletxeko iragarki taulan jartzea.

ZAZPIGARRENA: dekretu hau alkatearen ebazpenen eta dekretuen liburuan transkribatuko da, eta indarrean jarriko da bere dataren biharamunean.