Udalbatzarra

Karguak
 • Alkatea

 • Udalbatzarreko Lehendakaria

 • Tokiko Gobernu Batzordeko Lehendakaria

 • Bozeramaileen batzordeburua

 • Debagoieneko Mankomunidadean ordezkaria

 • EBZ-SAIOLAN Enpresa eta Berrikuntza Zentroan ordezkaria

 • GARAIAn ordezkaria

 • Gipuzkoako Uren Partzuergoan Oscar Garcia Horrilloren ordezkoa

Karguak
Karguak
Karguak
Karguak
 • Udal Batzarreko kidea

Karguak
 • Tokiko Gobernu Batzordeko kidea

 • Enplegu eta Pertsonal batzorde informatzailearen burua

 • Merkataritza, Turismo, Teknologia Berri eta Sustapen Ekonomikoa batzorde informatzailearen kidea

 • Debagoieneko Mankomunidadean ordezkaria

Karguak
 • Udal Batzarreko kidea

 • Gizarte Ongizateko batzorde informatzailea burua

 • Iturbide Egoitza Zuzendaritza batzordearen lehendakaria

 • Debagoieneko Mankomunidadean Ibon Arruperen ordezkoa

 • EUSKAL FONDOAn ordezkaria

Karguak
Karguak
Josemi Salaberri Urizar
josemi salaberri
Karguak
 • Udal Batzarreko kidea

 • Enplegu eta Pertsonal batzorde informatzailearen kidea

 • Merkataritza, Turismo, Teknologia Berri eta Sustapen Ekonomikoa batzorde informatzailearen kidea

Larraitz Trojaola Berezibar
larraitz trojaola
Karguak
 • Udal Batzarreko kidea

 • Kirola, Gazteria, Berdintasun eta Hezkuntza batzorde informatzailearen kidea

Maialen Zabaleta Madinabeitia
maialen zabaleta
Karguak
 • Udal Batzarreko kidea

 • Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasun batzorde informatzailearen kidea

Karguak
 • Udal Batzarreko kidea

 • Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoetako batzorde informatzailearen kidea

Karguak
 • Udal Batzarreko kidea

 • Gizarte Ongizateko batzorde informatzailearen kidea

 • Iturbide Egoitza Zuzendaritza batzordearen kidea

Urki Larrea Ibabe
urki larrea
Karguak
 • Udal Batzarreko kidea

 • Kultura eta Euskara batzorde informatzailearen kidea

Karguak
Karguak
 • Tokiko Gobernu Batzordeko kidea

 • Merkataritza, Turismo, Teknologia Berri eta Sustapen Ekonomikoa batzorde informatzailearen batzordeburua

 • Enplegu eta Pertsonal batzorde informatzailearen kidea

 • Debagoieneko Mankomunidadean Oscar Garciaren ordezkoa

Anabel Legaz Canflanca
anabel legaz
Karguak
 • Udal Batzarreko kidea

 • Iturbide Egoitza Zuzendaritza batzordearen kidea

Igor Urizar Murgoitio
igor urizar
Karguak
 • Udal Batzarreko kidea

 • Bozeramaileen batzordeko kidea

 • Gizarte Ongizateko batzorde informatzailearen kidea

 • Kirola, Gazteria, Berdintasun eta Hezkuntza batzorde informatzailearen kidea

 • Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoetako batzorde informatzailearen kidea

 • Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasun batzorde informatzailearen kidea

 • Iturbide Egoitza Zuzendaritza batzordearen kidea

Eva Abuin Bideburu
eva abuin
Karguak
 • Udal Batzarreko kidea

 • Enplegu eta Pertsonal batzorde informatzailearen kidea

 • Ogasun batzorde informatzailearen kidea

 • Merkataritza, Turismo, Teknologia Berri eta Sustapen Ekonomikoa batzorde informatzailearen kidea

 • Kultura eta Euskara batzorde informatzailearen kidea

Juan Luis Merino Sanabria
juan luis merino
Karguak
 • Udal Batzarreko kidea

 • Bozeramaileen batzordeko kidea

 • Enplegu eta Pertsonal batzorde informatzailearen kidea

 • Ogasun batzorde informatzailearen kidea

 • Merkataritza, Turismo, Teknologia Berri eta Sustapen Ekonomikoa batzorde informatzailearen kidea

 • Kultura eta Euskara batzorde informatzailearen kidea

 • Gizarte Ongizateko batzorde informatzailearen kidea

 • Kirola, Gazteria, Berdintasun eta Hezkuntza batzorde informatzailearen kidea

 • Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoetako batzorde informatzailearen kidea

 • Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasun batzorde informatzailearen kidea

UDALBATZARRAREN BILKURAK:

Hemen jasotzen dira deialdiak, laburpenak eta aktak.

ALDIZKOTASUNA:

Bere ohiko bilkuren aldizkotasunari buruzko erabakia Udal Plenoak 2015eko uztailaren 13an egindako bilkuran onartu zuen, eta  2015eko uztaileko 22an argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

UDALBATZARRAREN ESKUDUNTZAK:

Udalbatzarra, zinegotzi guztiek osatua, Alkateak zuzentzen du eta bera da burua.

Eskuduntza hauek dagozkio Udalbatzarrari:
  1. Gobernu organoak kontrolatu eta fiskalizatzea.
  2. Udalaz gaindiko erakundeetan parte hartzeari buruzko akordioak hartzea; udalerria aldatzea; 45. artikuluak aipatzen dituen udalerri eta entitateak sortu edo deuseztatzea; organo deskontzentratuak sortzea; udalerriaren burutasuna aldatzea eta haren edo Entitate horien izena aldatzea eta haren bandera, ikurrina edo armarria hartu edo aldatzea.
  3. Planeamendu orokorra hasiera batean onartzea eta hirigintza legerian aurreikusten diren planen eta gainerako antolaketa tresnen udal tramitazioa amaitzeko onartzea.
  4. Araudi organikoa eta ordenantzak onartzea.
  5. Zerga izaerako norbere baliabideak zehaztea; aurrekontuak onartu eta aldatzea; gastuen erabilera, bere eskumeneko gaietan, eta kontuak onartzea; hori guztia Toki Ogasunen Legean xedatutakoaren arabera.
  6. Zerbitzuak eta munizipalizatzeko espedienteak kudeatzeko moduak onartzea.
  7. Beste herri administrazio batzuek egindako eskumen eskuordetzea onartzea.
  8. Beste herri erakunde batzuei eta gainerako herri administratiboei eskumen gatazkak planteatzea.
  9. Langileen plantilla, lanpostuen zerrenda onartzea, ordainsari osagarrien, finkoen eta aldizkakoen zenbatekoa eta aldi bateko langileen kopurua eta erregimena finkatzea.
  10. Egintza judizialak eta administratiboak erabiltzea eta Udalbatzaren defentsa udalbatzarraren eskumeneko gaietan.
  11. Udalaren egintzen kaltegarritasunezko deklarazioa.
  12. Jabetza publikoaren ondasunen kalifikazio juridikoa aldatzea.
  13. Kreditu operazioak hitzartzea, horien zenbateko pilatuak, urtealdi ekonomiko bakoitzean, aurrekontuaren baliabide arrunten %10 gainditzen duenean, diruzaintzakoak izan ezik, uneoro operazioen zenbateko pilatuak gainditzen duenean aurreko urtealdian likidatutako diru-sarrera korronteen %15, hori guztia Toki Ogasunak arautzeko Legean aurreikusitakoaren arabera.
  14. Mota guztietako kontratazioak eta kontzesioak egitea, aurrekontuaren baliabide arrunten %10 gainditzen dutenean, eta edozein kasutan ere, 6.000.000 euroko kopurua gainditzen dutenean, eta urteanitzeko kontratuak eta kontzesioak, lau urte baino luzeagoak direnean eta urteanitzekoak iraupen txikiagokoak, urtealdi guztietan pilatutako zenbatekoak portzentaje hura gainditzen duenean, lehen urtealdiko aurrekontuaren baliabide arruntei buruz eta, edozelan ere, hizki honetan adierazten den zenbatekoa baino handiagoa denean.
  15. Obra proiektuak eta zerbitzuak onartzea, horiek kontratatu edo emateko eskumenduna denean, eta oraindik aurreikusi gabe daudenean aurrekontuetan.
  16. Ondasunak eta eskubideak erostea, aurrekontuaren baliabide arrunten %10 gainditzen duenean horien balioak, eta, beti ere, 3.000.000 euro baino handiagoa denean, eta ondare saltzeak daudenean kasu hauetan:
   1. Balio historiko edo artistiko deklaraturik dauden ondasun higiezin edo ondasun higigarriak izan eta aurrekontuan aurreikusita ez daudenean.
   2. Aurrekontuan aurreikusita egon eta ondasunak erosteko adierazitako portzentaje eta zenbatekoak baino handiagoak direnean.
  17. Udalbatzarrari egokitu behar dakizkiokeen beste batzuk, gehiengo berezi batek onartu behar ditu eta.
  18. Legeak berariaz ematen dizkion gainerakoak.
Era berean, Udalbatzarrari dagokio alkateari egindako zentsura mozioaren botazioa eta alkateak berak planteatutako konfiantza arazoari buruzkoa; hauteskunde legeria orokorrean xedatutakoak agintzen du hori guztia.

Udalbatzarrak bere eskuduntzen erabilera eskuordetu ahal dizkie Alkateari eta Tokiko Gobernu Batzarrari, 2. zenbakian, a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) eta q), eta 3. zenbakian aipatutakoak izan ezik.