Udaleko Osoko Bilkura

Maria Ubarretxena Cid
maria ubarretxena
Karguak
 • Alkatea

 • Udalbatzako burua

 • Tokiko Gobernu Batzarreko burua

 • Bozeramaileen Batzarreko burua

 • Administrazio kontseiluko kidea Garaia berrikuntza gunean

 • Administrazio kontseiluko kidea Saiolanen

 • Ordezkaria Deba Bailarako Industrialdea, SAn

Karguak
Karguak
Karguak
Karguak
Karguak
 • Udalbatzako kidea

Karguak
Karguak
 • Udalbatzako kidea

 • Kultura eta Euskara batzordeburua

 • Ordezkaria Arrasate Musikalen

 • Maria Ubarretxenaren ordezkoa Debagoieneko Mankomunitatean
Maider Morras Azpiazu
Maider Morras
Karguak
Kepa Urteaga Garcia
Kepa Urteaga
Karguak
 • Udalbatzako kidea

Karguak
 • Udalbatzako kidea

Karguak
 • Udalbatzako kidea

Gaizka Eraña Arana
GAIZKA1
Karguak
 • Udalbatzako kidea

Karguak
 • Udalbatzako kidea

Aitor Zubiaga Barrena
Aitor Zubiaga
Karguak
 • Udalbatzako kidea

Karguak
 • Udalbatzako kidea

Karguak
Karguak
 • Tokiko Gobernu Batzarreko kidea

 • Berdintasun batzordeburua

 • Victoriano Fuentesen ordezkoa Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzan

 • Victoriano Fuentesen ordezkoa Gipuzkoako Ur Partzuergoan
Karguak
 • Udalbatzako kidea

 • Ordezkaria Debagoieneko Mankomunitatean

Eva Abuin Bideburu
eva abuin
Karguak

 

UDALEKO OSOKO BILKURAREN BILKURAK:

Hemen jasotzen dira deialdiak, laburpenak eta aktak.

ALDIZKAKOTASUNA:

Ohiko bilkuren aldizkakotasunari buruzko erabakia Udaleko Osoko Bilkurak onartu zuen 2019ko uztailaren 7an egindako bilkuran.

UDALEKO OSOKO BILKURAREN ESKUDANTZIAK:

Udaleko Osoko Bilkura, zinegotzi guztiek osatua, alkateak zuzentzen du eta bera da burua.

Eskudantzia hauek dagozkio Udaleko Osoko Bilkurari:
  1. Gobernu organoak kontrolatu eta fiskalizatzea.
  2. Erabakiak hartzea udalaz gaindiko erakundeetan parte hartzeari buruz; udalerria aldatzea; 45. artikuluak aipatzen dituen udalerri eta entitateak sortu edo deuseztatzea; organo deskontzentratuak sortzea; udalerriaren burutasuna aldatzea eta haren edo entitate horien izena aldatzea eta haren bandera, ikurrina edo armarria hartu edo aldatzea.
  3. Plangintza orokorra hasiera batean onartzea eta hirigintza legerian aurreikusten diren planen eta gainerako antolaketa tresnen udal tramitazioa amaitu dadin onartzea.
  1. Araudi organikoa eta ordenantzak onartzea.
  2. Zerga izaerako norbere baliabideak zehaztea; aurrekontuak onartu eta aldatzea; gastuen erabilera, bere eskumeneko gaietan, eta kontuak onartzea; hori guztia Toki Ogasunen Legean xedatutakoaren arabera.
  3. Zerbitzuak eta munizipalizatzeko espedienteak zelan kudeatu onartzea.
  4. Beste herri administrazio batzuek egindako eskumen eskuordetzea onartzea.
  5. Beste herri erakunde batzuei eta gainerako herri administratiboei eskumen gatazkak planteatzea.
  6. Langileen plantilla, lanpostuen zerrenda onartzea, ordainsari osagarrien, finkoen eta aldizkakoen zenbatekoa eta aldi bateko langileen kopurua eta erregimena finkatzea.
  7. Egintza judizialak eta administratiboak erabiltzea eta Udalbatzaren defentsa egitea Udaleko Osoko Bilkuraren eskumeneko gaietan.
  8. Udalaren egintzen kaltegarritasunezko deklarazioa egitea.
  9. Jabetza publikoaren ondasunen kalifikazio juridikoa aldatzea.
  10. Kreditu operazioak hitzartzea, horien zenbateko pilatuak, ekitaldi ekonomiko bakoitzean, aurrekontuaren baliabide arrunten % 10 gainditzen duenean, diruzaintzakoak izan ezik, uneoro operazioen zenbateko pilatuak gainditzen duenean aurreko ekitaldian likidatutako diru sarrera korronteen % 15, hori guztia Toki Ogasunak arautzeko Legean aurreikusitakoaren arabera.
  11. Mota guztietako kontratazioak eta kontzesioak egitea, aurrekontuaren baliabide arrunten % 10 gainditzen dutenean, eta edozein kasutan ere, 6.000.000 euroko kopurua gainditzen dutenean, eta urte anitzeko kontratuak eta kontzesioak, lau urte baino luzeagoak direnean eta urte anitzekoak iraupen txikiagokoak, urtealdi guztietan pilatutako zenbatekoak portzentaje hura gainditzen duenean, lehen ekitaldiko aurrekontuaren baliabide arruntei buruz eta, edozelan ere, hizki honetan adierazten den zenbatekoa baino handiagoa denean.
  12. Obra proiektuak eta zerbitzuak onartzea, horiek kontratatu edo emateko eskumenduna denean, eta oraindik aurreikusi barik daudenean aurrekontuetan.
  13. Ondasunak eta eskubideak erostea, aurrekontuaren baliabide arrunten % 10 gainditzen duenean horien balioak, eta, betiere 3.000.000 euro baino handiagoa denean, eta ondare saltzeak daudenean kasu hauetan:
   1. Balio historiko edo artistiko deklaraturik dauden ondasun higiezin edo ondasun higigarriak izan eta aurrekontuan aurreikusita ez daudenean.
   2. Aurrekontuan aurreikusita egon eta ondasunak erosteko adierazitako portzentaje eta zenbatekoak baino handiagoak direnean.
  14. Udaleko Osoko Bilkurari egokitu behar dakizkiokeen beste batzuk, gehiengo berezi batek onartu behar ditu eta.
  15. Legeak berariaz ematen dizkion gainerakoak.
Era berean, Udaleko Osoko Bilkurari dagokio alkateari egindako zentsura mozioaren botazioa, eta alkateak berak planteatutako konfiantza arazoari buruzkoa; hauteskunde legeria orokorrean xedatutakoak agintzen du hori guztia.

Udaleko Osoko Bilkurak bere eskudantzien erabilera eskuordetu ahal dizkie alkateari eta Tokiko Gobernu Batzarrari, 2. zenbakian, a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) eta q), eta 3. zenbakian aipatutakoak izan ezik.